Nieuwsbrief 2020

 

12 december 2020 - Nieuw vergoedingsstelsel "vaste dienst"

Publicatie vergoedingsstelsel "vaste dienst"

Op woensdag 9 december 2020 werd het koninklijk besluit van 15 november 2020 met een nieuw vergoedingsstelsel voor vaste dienst, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De oorspronkelijke ontwerpen van koninklijk besluit en ministerieel besluit kregen al een akkoord van de vakorganisaties tijdens het onderhandelingscomité van 7 juni 2019. En dan was het wachten op de verschillende noodzakelijke adviezen die respectievelijk werden gegeven door de inspecteur van financiën op 24 januari 2020, de minister van begroting en de minister van ambtenarenzaken op 31 juli 2020. Daaropvolgend werden deze ontwerpen voorgelegd aan de Raad van State die op 30 september 2020 verschillende opmerkingen maakte, waardoor beide ontwerpen uiteindelijk samengevoegd werden in één enkel koninklijk besluit.

Dit nieuwe vergoedingsstelsel “vaste dienst” treedt in werking op 1 januari 2021.

Lees meer...

 

30 oktober 2020 - Toelage Engels vanaf 1 december 2020

Belgisch staatsblad

Op 15 oktober 2020 werd het koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de Engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit treedt in werking vanaf 1 december 2020.

De toelage

Het bedrag van de toelage voor de kennis van de Engelse taal wordt bepaald volgens het niveau dat de betrokken militair bezit volgens de eisen inzake de taalcompetenties bedoeld in de “standardization agreement (STANAG) 6001” van de NAVO.

Lees meer...

 

27 oktober 2020 - Fysieke afspraak met de CHOD en online vergadering met de Minister

Vergadering CHOD

Donderdag 22 oktober 2020 had ACV Defensie een afspraak met de ‘Chief of Defence’ (CHOD). Het was de eerste keer, sinds de benoeming van admiraal Michel Hofman tot CHOD, dat elke vakorganisatie apart werd uitgenodigd op zijn kabinet. Het doel van deze ontmoeting was om te luisteren naar de bezorgdheden en de ideeën van de vakorganisaties.

De CHOD gaf ons zijn eerste indruk op het regeerakkoord. Volgens hem ziet de nota van de Formateurs er veel belovend uit maar we moeten wel rekening houden met de financiële put die de coronacrisis nalaat. Het effectieve budget van Defensie was nog niet gekend.

Lees meer...

 

3 oktober 2020 - Wat betekent het regeerakkoord voor Defensie?

Defensie staat voor enorme uitdagingen

De resultaten van de imago audit die ACV Defensie vorig jaar liet uitvoeren (Zie nieuwsbrief – 16 december 2019 – Employer branding en resultaten imago audit Defensie) geven aan dat Defensie voor enorme uitdagingen staat om een attractieve en aantrekkelijke werkgever te worden.

Ook de huidige attritie, zelfs bij militairen die al enkele jaren meedraaien (30 à 45 jarigen), bewijzen dat er dringend actie moet worden ondernomen.

Defensie haalde in de imago audit vooral zwakke scores op “Kwaliteit van het management”, “loon”, “Secundaire voorwaarden” (benefits), “work-life balance”, … .

ACV Defensie checkte of het Vivaldi regeerakkoord van 2020 de nodige acties en middelen voorziet om Defensie terug op de rails te krijgen. 

Lees meer...

 

15 september 2020 - Verloven - omzetten in DO Flex - Een totaalconcept voor officieren

DO Flex - De flexibele dienstontheffing in grote lijnen:

De flexibele dienstontheffing is een spaarpotje aan uren, dagen (voor Offr) die militairen van het actief kader (en VEP) kunnen aanleggen door het opsparen van compensatie in tijd, te veel gepresteerde uren (wachtpersoneel en personeel in ploegdiensten), de dienstontheffing van het departement, de dienstontheffingen ten gevolge van een transformatie en de uithuizigheid.

De militair kan de opgebouwde flexibele dienstontheffing met een beperking opnemen tijdens de loopbaan of opsparen om op te nemen onmiddellijk voorafgaand aan het einde van de loopbaan. De onderofficieren en vrijwilligers kunnen zelfs een gedeelte of het geheel aan DO Flex laten uitbetalen.

Lees meer...

 

22 juli 2020 - Corona kent geen verlof of grenzen!

Op reis tijdens het vakantieverlof

Vakantieverlof is de ideale periode om te ontspannen en de wereld te verkennen. Op reis gaan is elke keer opnieuw een uitdaging. Welke documenten moet ik meenemen? Welke verzekeringen sluit ik het best af? Welke formaliteiten moeten vervuld worden? Gaat al mijn bagage wel in mijn koffer? Is mijn bagage niet te zwaar?

Maar reizen in coronatijden zorgt nog voor extra voorbereiding. We willen op een veilige manier met een gerust hart op reis gaan en maximaal de risico’s op besmetting beperken. Dit jaar zullen mondmaskers en hand ontsmettingsgel dan ook tot onze bagage behoren.

Lees meer...

 

2 juli 2020 - Reactie op artikel "Veiligheidsdebat moet naar een hoger niveau"

De Standaard, 2 juli 2020

Vandaag lezen we in De Standaard nog een laatste interview, “Veiligheidsdebat moet naar een hoger niveau”, van de Chef Defensie, generaal Marc Compernol. Eind volgende week neemt vice-admiraal Michel Hofman de functie van Chef Defensie van hem over.

Reactie van ACV Defensie op dit artikel

Een week voor zijn laatste dag lezen we hoe de bijna-ex Chef Defensie, generaal Marc Compernol, deze dag voor hem zal worden: 10 juli wordt een rotdag.

Lees meer...

 

15 juni 2020 - Coronaverlof voor ouderschapsbescherming

Coronaverlof voor ouderschapsbescherming ook voor militairen.

Op 10 juni 2020 gingen de vakorganisaties unaniem akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen.

Onderstaande maatregelen gelden vanaf de datum van publicatie van bovenvermeld koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Waarom coronaverlof voor ouderschapsbescherming ?

Lees meer...

 

10 juni 2020 - Eindelijk een overeenkomst over weddeverbetering !

Lobbywerk ACV Defensie voor een attractieve verloning

In de tekst van het koninklijk besluit van 18 maart 2003, de vorige weddeherziening, werd het engagement opgenomen om op termijn de wedde van de militairen marktconform te maken.

Al verschillende jaren strijdt ACV Defensie om dit engagement te realiseren. Vorig jaar nog, in maart 2019, bracht ACV Defensie een brochure uit over de “Attractieve verloning van militairen”.
In deze brochure analyseerde ACV Defensie:

  • De wedde-evolutie sinds 1994 en de aanpassingen in 2003
  • De loonhandicap ten opzichte ... 

Lees meer...

 

8 mei 2020 - Vakbondspremie 2020 (referentiejaar 2019)!

De aanvraagformulieren voor het bekomen van de syndicale premie voor het referentiejaar 2019 werden dezer dagen door de militaire overheid per post verstuurd naar elk lid van Defensie.

In onze nieuwsbrief van 2 april kon je lezen dat er vertraging was bij de verspreiding van deze documenten.
Bezorg ons het ingevuld en ondertekend formulier voor 31 juli 2020.
Het formulier kan je aan de lokale afgevaardigde overhandigen ...

Lees meer...

 

4 mei 2020 - Mededeling gemeenschappelijk vakbondsfront over wedde onderhandeling

Zowel aan de Defensiestaf als aan de vakorganisaties werd gevraagd om binnen de 14 dagen een vergelijkende studie van de verschillende loonbarema’s van de militairen en de verschillende veiligheidsberoepen naast elkaar te leggen, teneinde alle verschillen te detecteren en tot een methode te komen om een billijke vergelijking te maken. Eens deze vergelijkende studie uitgevoerd werd, zullen alle gegevens worden samengevoegd, teneinde een gemeenschappelijke basis te hebben om op wekelijkse basis de verdere onderhandelingen te voeren met het oog op een herziening van de weddeschalen van de militairen.

Lees meer...

 

29 april 2020 - Gemeenschappelijk front voor "uw loonsverbetering"

Gemeenscchappelijk vakbondsfront

Tijdens een vergadering met de vier vakorganisaties werd beslist om in gezamenlijk front onze schouders te zetten onder verschillende projecten die de attractiviteit van de militaire job moet verhogen.

Een eerste project dat we gemeenschappelijk gaan verdedigen is een herziening van de weddebarema’s van het militair personeel. De huidige barema’s zijn al 17 jaar oud en zijn nooit echt marktconform geweest. Dit stond zelfs letterlijk vermeld in het koninklijk besluit van 18 maart 2003. We eisen een marktconforme verloning afgelijnd op gelijkwaardige veiligheidsberoepen in de publieke en private sector.

Lees meer...

 

2 april 2020 - Wordt besmetting met covid-19 tijdens de dienst aanzien als een beroepsziekte?

FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s geeft aan dat personen waarbij COVID-19 werd gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest en die werkzaam zijn in de gezondheidssector en die duidelijk een verhoogd risico lopen om besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Deze erkenning geldt voor alle personen die er werkzaam zijn, zoals medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel.

Lees meer...

 

2 april 2020 - Aanvraagformulier “Syndicale premie” getroffen door COVID-19

Nota "toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie"

Op 31 maart 2020 heeft Defensie via e-news de nota verspreid over de toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van Defensie.

Deze Nota werd opgesteld voor de uitbraak van de Corona crisis.

COVID-19 – Vertraging document vakbondspremie

Op woensdag 1 april (geen aprilgrap) publiceerde Defensie via e-news onderstaand bericht:

Lees meer...

 

16 maart 2020 - Defensie en corona virus - COVID 19

ACV Defensie bekommert zich over het welzijn van de militairen

Al enkele weken is het corona virus actief in België. In de beginfase kenden we enkele besmette personen maar ondertussen is dit uitgegroeid tot problematische proporties.

Ook het Defensiebeleid wordt stilaan meegesleurd in deze crisissituatie. ACV Defensie constateerde dat er op verschillende lokale niveaus, allerlei uiteenlopende maatregelen werden toegepast. Al snel verspreidde de Algemene Directie Gezondheid en Welzijn richtlijnen om zich zoveel mogelijk te beschermen tegen het corona virus.

Lees meer...

 

21 februari 2020 - HR-visie en juiste keuzes maken

Wat voorafging

Op 24 januari, enkele dagen voordat de vakorganisaties werden uitgenodigd voor een hoorzitting in de Kamercommissie voor de Landsverdediging, organiseerde het Kabinet van de CHOD een infovergadering voor de vakorganisaties. Na een inleiding van de CHOD was het aan DGHR om zijn HR-Visie 2030 toe te lichten.

Op dinsdag 11 februari werd ACV Defensie uitgenodigd voor een bilaterale vergadering met de leden van het NFL-team (New Federal Legislation) en een team van DGHR voor bespreking van de info die we op 24 januari hadden ontvangen.

Lees meer...

 

29 januari 2020 - Hoorzitting vakorganisaties in de kamercommissie voor de Landsverdediging!

Resolutie HR-beleid

De commissie voor de Landsverdediging heeft de besprekingen aangevat van het voorstel van resolutie over het HR beleid bij Defensie.

Deze resolutie die werd ingediend door de heer Hugues Bayet handelt over:

  • Het analyseren en verbeteren van de verschillende initiatieven die in het verleden zijn genomen, evenals het zoeken naar nieuwe initiatieven om jongeren warm te maken voor een job bij defensie.
  • Een op diversiteit gestoeid beleid bij ....

Lees meer...