3 maart 2023

 

Opname verlof vorig jaar tot 30 juni

Algemeen

Na overleg met de overheid wordt de limietdatum om vakantieverlofdagen, de dagen dienstontheffing van het Departement en de dagen dienstontheffing voor officieren opgeschoven naar 30 juni van het jaar volgend op de opening van het recht.

Deze wijzigingen zijn van toepassing voor de opname in 2023. Dit wil zeggen dat vanaf dit jaar de uiterste opnamedatum verschuift van 30 april naar 30 juni.

Deze wijzigingen werden doorgevoerd in het reglement DGHR-TRAVARB-001.

DGHR-TRAVARB-001 - Wijzigingen ivm opname tot 30 juni

Deel II - Verloven

Hoofdstuk 1 - Vakantieverlof

Art. 102. a. (7)

Het overschot van de niet opgenomen vakantieverlofdagen op het einde van het jaar kan zonder voorwaarden tot 30 juni 30 april van het volgend jaar genomen worden.

Opmerking

De opname na 30 juni 30 april van het volgend jaar kan enkel in de gevallen hernomen in Deel I, Par 108 en Deel VI, Par 103.a.(4) en 204.b.(4).

Deel I, Par 108.

108. Schorsing van een periode van afwezigheid

De MOD kan, wanneer de omstandigheden zulks vereisen, de toekenning van de verloven schorsen. Hij bepaalt, in dit geval, de periode van het volgend jaar tijdens dewelke de overdracht van de niet bekomen verlofdagen worden toegestaan. 

Deel VI, Par 103.a.(4).

4. Vakantieverlof

Het vakantieverlof van het jaar X dat niet kan opgenomen worden voor 30 juni 30 apr X + 1, wordt van ambtswege omgezet in een krediet “dienstontheffing wegens operaties” op voorwaarde dat de militair ingezet werd in operaties voor een minimale duur van:

 1. 90 dagen, ononderbroken of niet, tijdens de periode van 01 Jan X + 1 tot 31 Dec X, of;
 2. 30 dagen, ononderbroken of niet, tijdens de periode van 01 Jan X + 1 tot 30 Jun 30 Apr X + 1.
 3. De dagen operaties in België en buitenland worden opgeteld. 

Opmerking

Deze omzettingsregel is onder dezelfde voorwaarden ook van toepassing op het personeel dat zich NIET in de deelstand “in operationele inzet”, “in militaire bijstand” of “in hulpverlening” bevindt maar dat, naargelang het geval:

 1. Rechtstreeks steun levert aan de operatie
 2. (on)rechtstreeks door de operatie een verhoogde werklast heeft.

Deel VI, Par 204.b.(4).

4. Vakantieverlof

 1. Deelname van maximum 270 kalenderdagen aan operaties
  Het vakantieverlofkrediet van het jaar X dat niet kan opgenomen worden voor 30 Jun 30 Apr X + 1 wordt van ambtswege omgezet in een krediet “dienstontheffing wegens operaties”, op voorwaarde dat de militair ingezet werd in operaties voor een minimale duur van:
  1. 90 dagen, ononderbroken of niet, tijdens de periode van 01 Jan X tot 31 Dec X, of;
  2. 30 dagen, ononderbroken of niet, tijdens de periode van 01 Jan X + 1 tot 30 Jun 30 Apr X + 1.
  3. De dagen operaties in het buitenland en België worden opgeteld.
 2. Deelname van meer dan 270 kalenderdagen aan operaties 

Art. 203. b. Dienstprestaties op een compensatieverlofdag

 1. Voor de onderofficieren en vrijwilligers: alle prestaties worden verrekend overeenkomstig de bepalingen van Deel I, Par 205 betreffende de normalisatie van de prestaties van het militair personeel.
 2. Voor de officieren: elke compensatieverlofdag waarop een dienstprestatie van een volledige werkdag in de deelstand “in normale dienst” geleverd dient te worden, wordt gecompenseerd door een bijkomende vakantieverlofdag toegekend naar keuze van de betrokkenen, maar met inachtneming van de vereisten van de dienst, tot 30 jun 30 april van het volgend jaar.

Deel III - Dienstontheffingen

Hoofdstuk 2 – De dienstontheffing van het Departement

Art. 202. d. Onvolledig jaar in werkelijke dienst

 • Het aantal dagen dienstontheffing van het Departement wordt niet verminderd indien de militair slechts een onvolledig jaar in werkelijke dienst is.
 • Het resterend krediet dienstontheffing van het Departement op het einde van de loopbaan als militair van het actief kader blijft beschikbaar tijdens een onmiddellijk daarop aansluitende vrijwillige encadreringsprestatie (VEP) en kan opgenomen worden tot 30 juni 30 april van het volgend jaar of tot het einde van de VEP indien deze eindigt voor 30 juni 30 april van het volgend jaar.

Voorbeeld 1

Een onderofficier van het actief kader eindigt zijn loopbaan op 31 Mar X en voert een VEP uit van 01 Apr X tot 31 Dec X.

De DRIE dagen dienstontheffing van het Departement van het jaar X – 1 kunnen opgenomen worden tot 30 juni X 30 april.

 

Art. 202. g. Periode van opname

Het overschot van de niet opgenomen dienstontheffingen (zowel de dagen als de uren) op het einde van het jaar kan zonder voorwaarden tot 30 juni 30 april van het volgend jaar genomen worden.

 

Hoofdstuk 5 – De dienstontheffing voor officieren

Art. 502. a. Recht

Iedere officier heeft recht op een jaarlijks krediet dienstontheffing voor officieren. Dit type dienstontheffing heeft dezelfde waarde als vakantieverlof, met het onderscheid dat de opname van het krediet van het jaar X tijdens de periode van
01 Jan X tot 31 Dec X:

 • Enkel kan worden opgelegd door de korpscommandant;
 • Niet kan aangevraagd worden door de officier.

Het eventueel overblijvend krediet dat niet opgelegd werd, kan vanaf 01 Jan X + 1 tot 30 Jun 30 Apr X + 1 op initiatief van de officier aangevraagd worden.

Art. 504. b. Periode van 01 Jan X + 1 tot 30 Jun 30 Apr X + 1

 • Het overschot van de niet opgelegde dagen dienstontheffing voor officieren kan zonder voorwaarden tot 30 Jun 30 Apr X + 1 genomen worden. Dit overschot kan tijdens deze periode niet meer worden opgelegd, maar wordt toegekend op aanvraag van .de officier met inachtneming van zijn wensen. Het toekennen blijft nochtans onderworpen aan de door het Comdo vastgestelde encadreringsnormen en de operationele noodwendigheden (bv. Manoeuvres, kampperiodes, enz.).

Deel VI - Operaties

Hoofdstuk 1 – Operaties in België

Art. 102.

De korpscommandant dient er op toe te zien dat het personeel een maximum aantal dagen vakantieverlof van het jaar X kan opnemen voor 30 Jun 30 Apr X + 1. De omzetting van vakantieverlof in “dienstontheffing wegens operaties” dient een uitzonderlijke maatregel te blijven.

Tijdens de duur van de operaties wordt de regeling voor het vakantieverlof, de dienstontheffing van het Departement en de compensatie in tijd NIET opgeschort.

Belangrijk!

Vraag de opname van uw resterend krediet X – 1 tijdig aan.

Weet dat de voeding van het krediet flexibele dienstontheffing werd opgeheven. Dit houdt in dat de resterende dienstontheffingen van het Departement, dienstontheffing voor officieren en vakantieverlof NIET meer kunnen omgezet worden in flexibele dienstontheffing.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief