11 oktober 2017

 

Advies ACV Defensie op pensioenvoorstel.

Vandaag, woensdag 11 oktober 2017 werden de vier vakorganisaties ontvangen op het kabinet van de Minister van Pensioenen, in aanwezigheid van het Kabinet van Defensie en DGHR om hun adviezen uit te brengen en toe te lichten op het voorliggend ontwerp van overgangsmaatregelen militaire pensioenen.

Op 29 september 2017 heeft ACV Defensie zijn advies (zie hieronder) per post verstuurd naar beide ministers.

Advies ACV Defensie op ontwerp van principieel akkoord pensioenen van de militairen - overgangsmaatregelen

Onze uitgangspunten voor de herziening van het pensioenstelsel waren en blijven onze vier memoranda, evenals de ‘kernprincipes’ waaraan het hervormde pensioenstelsel dient te voldoen. Deze laatsten werden u op 8 mei 2017 overgemaakt.

Volgende vier krachtlijnen worden hierin vooropgesteld:

  • Een valorisatie voor zowel de penibiliteit (zware beroepen) als voor het specifieke en het bijzondere karakter van het beroep en dit voor elk dienstjaar van de loopbaan als militair;
  • Het beogen van een uitstap mogelijk op 58 jaar, zonder dat dit een negatief gevolg heeft op het financiële vlak; dit betekent dat de loopbaanvoorwaarden geen negatieve impact mogen hebben op deze mogelijkheid;
  • Deze twee principes moeten op een duurzame manier gerealiseerd worden en kunnen het resultaat zijn van een som van maatregelen zowel op het vlak van pensioenregelgeving als interne defensieregels;
  • De overgang naar het systeem in regime moet hierop afgestemd worden en moet billijk zijn.

Deze principes hebben als doel billijke regelingen te vrijwaren voor AL het personeel van defensie , zowel deze in overgang als deze die zullen vallen onder het stelsel in regime . Het stelsel in regime moet immers verenigbaar zijn met de fysieke, professionele en mentale vereisten van het militaire beroep .

Het ontwerp van principieel akkoord van 14 juli 2017 voorziet een aantal pistes die kunnen leiden tot een billijke overgang naar een nieuw pensioenstelsel en vormt eveneens een aanzet voor een aanvaardbaar pensioensysteem in regime.

De voorliggende ontwerptekst kan bijgevolg beschouwd worden als een basis om de besprekingen verder te zetten met als doel tot een pensioenstelsel te komen dat rekening houdt met de vereisten van operationele doeltreffendheid en de haalbaarheid van deze vereisten voor het personeel, als met de maatschappelijke realiteit.

Onderstaande belangrijke knelpunten dienen echter verder uitgeklaard te worden:

  • De erkenning van het specifieke en bijzondere karakter van het militaire beroep;
  • Een concreet en duurzaam concept inzake tijd(loopbaan-)sparen;
  • Geen beperkingen in het kader van knelpuntfuncties inzake vrijwillige halftijdse tewerkstelling;
  • Concrete engagementen/maatregelen van defensie om tegemoet te komen aan de verwachtingen van het personeel - en in het bijzonder ten aanzien van de militairen die onderworpen zullen worden aan het nieuwe regimestelsel - zodoende dat de attractiviteit van het militaire beroep gevrijwaard blijft. Het betreft hier, onder meer: de verloning, work-life balance (werkbaar werk), de loopbaanopbouw, de mobiliteit.

Bovendien blijft de onbekende factor van de zware beroepen een belangrijk gegeven om de voorstellen in hun geheel te kunnen evalueren. Dit geldt eveneens voor het concept tijd(loopbaan-)sparen. Zonder duidelijkheid in deze twee domeinen kan er geen definitief oordeel over de pensioenhervorming uitgesproken worden.

Wij dringen er tot slot met aandrang op aan dat verschillende punten van het voorstel van 14 juli 2017 zouden verduidelijkt worden en dat, na de bespreking van het voorliggende ontwerp, het sociaal overleg verder gezet wordt, met inbegrip van de formele syndicale onderhandelingen over de wijziging van de pensioenregelgeving.

Verder verloop

Het Kabinet pensioenen engageerde zich om nog dit jaar het overleg op te starten op basis van een concreet wetsvoorstel. Defensie zou tegelijkertijd werken rond enerzijds eindeloopbaanmaatregelen en anderzijds maatregelen om de job van militair attractiever te maken.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief