6 oktober 2017

 

Wijziging rendementsregels na tussenkomst ACV Defensie.

Toepassing rendementsregels G1

Vanaf 1 november 2016 weigerde de minister van Defensie alle ontslagaanvragen van militairen van het beroepskader die zich in hun rendementsperiode van 3 jaar na de basisvorming bevonden. Deze weigering vond zijn basis in de strikte toepassing van de wet van 28 februari 2007 (Wet G1).

Acties ACV Defensie

ACV Defensie besprak deze problematiek verschillende keren met de militaire overheid. De grondwet voorziet in een vrije keuze van arbeid en voor ACV Defensie moet elke militair, ongeacht of hij zich in de rendementsperiode bevindt of niet, zijn ontslag kunnen aanvragen en bekomen.

Persconferentie vn 27 maart 2017

Doordat de beslissing van 1 november 2016 niet werd herzien en doordat de gesprekken met de militaire overheid ook geen concrete resultaten opleverden, organiseerde ACV Defensie een persconferentie om deze problematiek openbaar te maken. 

Cartoon dwangarbeid

Tijdens deze persconferentie werd het ruimer kader van de problematiek aangekaart. De overbelasting van militairen en de uitzonderlijk vele uren die militairen moeten presteren (al dan niet vergoed), mede door de intensieve inzet OVG, zorgt voor veel ongenoegen. De work-life balans van vele militairen is niet in evenwicht en verschillende militairen zoeken hierdoor een andere job. Door een verdere vermindering van het aantal beschikbaar inzetbare militairen, wordt de werklast voor het overblijvend personeel nog opgedreven. Dit was eveneens de reden voor Defensie om de ontslagen tijdens de rendementsperiode te weigeren.

ACV Defensie gaf echter aan dat het totaal contraproductief is om militairen die hun ontslag aanvragen, tegen hun wil in te behouden. Deze verplichte dienstprestaties zorgen voor demotivatie, frustraties, … en dragen niet bij tot een goed imago van Defensie.

Lees onze nieuwsbrief van 27 maart 2017 : Defensie – Van uitbuiting tot dwangarbeid/p>

Aanvraag onderhandelingscomité van 9 mei 2017

Na verschillende pogingen, zonder gunstig resultaat, om de beslissing van 1 november 2016 ongedaan te maken stuurt ACV Defensie op 9 mei 2017 een brief naar de minister om het onderhandelingscomité te vatten teneinde de wettelijke basis over de rendementsperiode aan te passen.

Vergadering CHOD van 14 juli 2017

Maar ook tijdens de informele vergadering met de CHOD van 14 juli 2017 vraagt ACV Defensie naar een oplossing voor de problematiek. Generaal Marc Compernol bevestigt ons dat hij de opdracht heeft gegeven aan de Directeur Human Resources (DGHR) om een oplossing uit te werken.

Schrijven van de MOD van 25 juli 2017

Een week na de vergadering met de CHOD ontvangt ACV Defensie een schrijven van de minister van Defensie.

De ontslagaanvragen worden momenteel geweigerd omwille van encadreringsbehoeften.

Mij bewust zijnde van het delicaat karakter van deze problematiek, werd DG HR daarom gevraagd om nieuwe voorstellen uit te werken. Deze voorstellen zullen uiteraard met de vakorganisaties, ten gepaste tijde en volgens de gebruikelijke procedures, onderhandeld worden.

Wijziging rendementsregels voor beroepsvrijwilligers en -onderofficieren

Op 6 oktober 2017 ontvangen we uiteindelijk een positief bericht van DGHR op onze vraag om het ontslag tijdens de rendementsperiode mogelijk te maken.

Defensie deelt ons zijn voorstel mee:

Om een modern en attractief personeelsstatuut aan onze beroepsmilitairen te kunnen blijven aanbieden worden de rendementsregels voor beroepsvrijwilligers en –onderofficieren sterk versoepeld en beter afgestemd op de verwachtingen van jonge mensen met interesse voor een loopbaan binnen Defensie.
Voor het personeel met een BDL statuut is er geen rendementsperiode van toepassing.

Algemeen principe: het aantal jaren waarin een heropname bij Defensie mogelijk is, is gekoppeld aan het aantal jaren werkelijke dienst na de basisvorming.

Voor de beroepsvrijwilliger en beroepsonderofficier: 

  • Ontslag op aanvraag na de basisvorming: het ontslag kan worden toegestaan
  • Heropname: ontslag op aanvraag met
    • minder dan EEN jaar werkelijke dienst na de basisvorming: de toestemming voor een heropname in het actief kader kan worden bekomen tot ten hoogste EEN jaar na ontslag op aanvraag 
    • vanaf EEN jaar en minder dan TWEE jaar werkelijke dienst na de basisvorming: de toestemming voor een heropname in het actief kader kan worden bekomen tot ten hoogste TWEE jaar na ontslag op aanvraag
    • vanaf TWEE jaar werkelijke dienst na de basisvorming: de toestemming voor een heropname in het actief kader kan worden bekomen tot maximum DRIE jaar na ontslag op aanvraag 
  • De regels voor terugbetaling wedde en vormingskosten worden niet aangepast.

Voor de beroepsofficieren blijven de huidige rendementsregels van toepassing. 

ACV Defensie dankt de overheid voor
deze gunstige en correcte wijziging

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief