31 mei 2017

 

Wetsvoorstel politieke mandaten

Op verzoek van een aantal fracties werd over het wetsvoorstel omtrent politieke mandaten van militairen op 31 mei jl een hoorzitting georganiseerd waarbij de vakorganisaties van defensie werden uitgenodigd.
Hierbij onze analyse:

Voorafgaandelijke opmerkingen van ACV Defensie

ACV Defensie betreurt dat parlementsleden wetswijzigingen trachten door te voeren aan de hand van een wetsvoorstel. De syndicale wet bij Defensie geeft aan dat alle aangelegenheden met betrekking tot werving, rechten en plichten van de militairen en hun bevordering moeten voorafgaand onderhandeld worden met de syndicale organisaties. Een wetsvoorstel ingediend door verschillende parlementsleden wordt niet met de vakorganisaties onderhandeld en omzeilt de wettelijke verplichting uit de syndicale wet.

De parlementsleden verklaren in de toelichting bij het wetsvoorstel dat de verkiesbaarheid een fundamenteel recht is in een democratische samenleving. ACV Defensie vindt dit evenzeer, maar is ook van mening dat er nog heel wat andere fundamentele rechten zijn, die veel dringender moeten opgelost worden, maar waarvoor er geen ontwerpen op tafel liggen. Dit wetsvoorstel is slechts van toepassing op een handvol militairen die politieke ambities hebben, daar waar andere problematieken gelden voor een grotere groep of voor de volledige populatie.

In verband met de in de toelichting aangehaalde fundamentele rechten in een democratische samenleving, verwijst ACV Defensie naar het artikel 23 van de grondwet waarin staat dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden.

Grondwet - Artikel 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Die rechten omvatten inzonderheid:

 1. Het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
 2. ...

Tijdens de persconferentie van 27 maart 2017 stelde ACV Defensie meerdere inbreuken bij Defensie op deze grondwettelijke rechten aan de kaak:

 • Het recht op de vrije keuze van beroepsarbeid
  De wet van 28 februari 2007 (militair statuut van het beroepskader) zorgt ervoor dat militairen die na hun vorming benoemd worden in het beroepskader, gedurende de daaropvolgende drie jaar geen mogelijkheid meer hebben om Defensie te verlaten op eigen aanvraag. De minister van Defensie past sinds 1 november 2007 deze wet strikt toe. Hierdoor worden jonge militairen die opteren om Defensie te verlaten omdat ze een betere job vinden, verplicht van nog enkele maanden tot jaren bij Defensie te blijven.
  Om dit fundamenteel recht op “vrije keuze van beroepsarbeid” te waarborgen heeft ACV Defensie op 9 mei 2017 een schrijven gericht aan de Minister van Defensie met een concreet voorstel en de vraag om het onderhandelingscomité hiervoor te vatten.

 • Het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning
  In ons dossier “Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen” worden twee grote problemen naar voor geschoven:
  1. De wet van 14 december 2000 over de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector is niet volledig van toepassing op Defensie. De wet voorziet dat Defensie een eigen uitvoeringsbesluit maakt waarbij een gelijkwaardig beschermingsniveau gewaarborgd wordt als dat voor de andere personen die door deze wet beoogd worden. Tot op heden bestaat er geen uitvoeringsbesluit bij Defensie!
  2. Het koninklijk besluit van 18 maart 2003 regelt het vergoedingssysteem in tijd en geld van de militairen dat gericht is op forfaitaire vergoedingen bij bijkomende prestaties. Hierdoor worden vele uren niet vergoed, noch in tijd, noch in geld. Daarenboven zijn de voorziene vergoedingen helemaal niet marktconform. Dit maakt het beroep van militair minder attractief. ACV Defensie vraagt ook voor dit dossier onmiddellijke actie aan de Minister van Defensie.

Wetsvoorstel: Politieke activiteiten en mandaten van militairen

In de toelichting schrijven de indieners van dit wetsvoorstel:

We zijn van oordeel dat de huidige regeling de politieke rechten van militairen teveel beknot en stellen daarom een nieuwe regeling voor, die afgestemd is op de huidige regeling voor de personeelsleden van de (federale) overheidsdiensten.

ACV Defensie maakt dan ook voor u de vergelijking tussen de regeling voor de federale overheidsdiensten en het voorliggend wetsvoorstel voor de militairen.

 

Federale overheid

Het politiek verlof bij de federale overheid bestaat uit 3 luiken:

 1. Dienstvrijstelling met recht op wedde en in dienstactiviteit
 2. Facultatief politiek verlof op eigen verzoek
 3. Politiek verlof van ambtswege

 

Luik 1 - Federale overheid <> Defensie

Federale Overheid

Dienstvrijstelling met recht op wedde en in dienstactiviteit

Federale overheid - Luik 1

Enkel als provincieraadslid kan je het verlof naar een volgende maand overdragen.

Voorstel Defensie

Niet van toepassing voor militairen!

 

Luik 2 - Federale overheid <> Defensie

Het mandaat en het aantal inwoners bepalen het aantal dagen verlof dat je mag aanvragen. De aantallen toegekend aan militairen zijn dezelfde als deze toegekend aan de personeelsleden van de Federale Overheid. (Zie tabel hieronder)

Federale Overheid

Heeft recht op facultatief verlof op eigen verzoek.
Je blijft in dienstactiviteit maar hebt geen recht op wedde.

Voorstel Defensie

Militair kan facultatief verlof op eigen verzoek aanvragen.

 • De militair heeft geen recht op facultatief verlof tijdens deelname aan activiteiten in het kader van paraatstelling of de aanwending van de krijgsmacht.
 • Geen facultatief verlof maar ambtshalve in politiek verlof gestuurd indien de militair één van de volgende functies uitoefent:
  1. Een commandofunctie
  2. Een functie aan boord van een Belgische of buitenlandse vlooteenheid
  3. Een functie in een internationaal of intergeallieerd organisme
  4. Een functie als onderrichter

(aantallen zie tabel hieronder)

Federale overheid - luik 2

 

Luik 3 - Federale overheid <> Defensie

Federale Overheid

Het mandaat en het aantal inwoners bepalen het aantal dagen verlof dat ambtshalve wordt opgelegd. Dit kan je niet weigeren.

Federale overheid - luik 3

Voorstel Defensie

De militair wordt voor deze politieke mandaten altijd voltijds van ambtswege met politiek verlof gestuurd.

Zodra het politiek verlof van ambtswege is beëindigd, wordt de militair heropgenomen in werkelijke dienst met de graad waarmee hij bekleed was bij aanvang van het politiek verlof.

 

Wetsvoorstel - Samengevat

Politiek verlof - Samengevat

Ook op gebied van politieke rechten zien we dat militairen in dit wetsvoorstel benadeeld worden ten opzichte van de federale ambtenaren. Zo hebben ze geen enkel recht op dienstvrijstelling met recht op wedde en dienstactiviteit. Tevens worden ze bij bepaalde mandaten van ambtswege in voltijds politiek verlof geplaatst, daar waar dit voor de federale ambtenaren bepaald wordt op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Bovendien worden ook in dit wetsvoorstel bepaalde functies voor militairen uitgesloten voor facultatief politiek verlof.

Onze conclusie

ACV Defensie is zeker voorstander van een uitbreiding van de rechten maar dan wel volledig afgelijnd op deze van de federale ambtenaren. Daarenboven zijn we van mening dat er momenteel veel belangrijker dossier, zie onze voorafgaande opmerkingen, bestaan die een veel grotere noodzaak hebben om te worden behandeld.

ACV Defensie roept de politiekers dan ook op om van deze dossiers in prio werk te maken.

 

Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief

Download het wetsvoorstel in "pdf"