Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Beste lid van ACV Defensie,

 

Het ontwerp van koninklijk besluit over de weddeherziening heeft reeds de akkoorden gekregen van de Staatssecretaris van begroting en van de Minister van het Openbaar Ambt (eind januari). Het ontwerp van koninklijk besluit werd overgemaakt aan de Raad van State die binnen de 30 dagen een advies moet uitbrengen. Dit advies wordt verwacht tegen uiterlijk 22 februari 2022. Hierop volgend wordt het koninklijk besluit voorgelegd aan de Koning ter ondertekening en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Zonder grote opmerkingen van de Raad van State wordt de inwerkingtreding voorzien op 1 maart 2022.

Voor een correcte simulatie dient u alle gegevens correct in te vullen. Indien u hierbij vragen heeft mag u mij steeds contacteren. 

*Vereiste informatie.
Persoonsgegevens
Professionele gegevens
Toelagen - algemeen
Verg. betaald met de wedde
Specifieke toelagen
Werkritme
Loopbaanonderbrekingen

Indien u "Ja" heeft aangeduid op de vraag of u loopbaanonderbrekingen hebt, vermeld hieronder dan per onderbreking:

  • Begindatum van de onderbreking 
  • Einddatum van de onderbreking 
  • Reden (TAPA, TALO, Onwettig afwezig, ...)
Tekens over:
Loopbaanbonificaties

Indien u "Ja" heeft aangeduid op de vraag of u  gewerkt hebt bij een openbare werkgever (ook legerdienst) voor uw indiensttreding, vermeld hieronder dan per werkgever:

  • Begindatum van de onderbreking 
  • Einddatum van de onderbreking 
  • Naam werkgever, functie, niveau
Tekens over:
Verminderingen wegens gezinslasten
Kinderen ten laste
Privacy - GDPR

De door u ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt om het ledenbestand te updaten en de loonsimulatie te maken naar aanleiding van de nieuwe weddebarema's die vanaf 1 maart 2022 progressief worden ingevoerd. De totale weddeverhoging wordt voor alle categorieën bereikt op 1 januari 2024. 

Het verwerken van uw gegevens gebeurt volgens het privacy beleid van ACV. Dit beleid vindt u op de site: https://www.hetacv.be/about/privacybescherming

Door deze gegevens via de knop "Verzenden" door te sturen, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de verwerking van uw gegevens.