Nieuwsbrief 2019

 

19 juli 2019 - Gebruik van burn-pits in operaties

De laatste weken lazen we heel wat berichten in de media over de blootstelling van onze militairen aan giftige stoffen, als gevolg van afvalverbranding in burn-pits.

De concentratie van giftige stoffen hangt natuurlijk af van meerdere factoren: open of gesloten burn-pits, de afstand tot de burn-pit, de hoeveelheid wind en de richting, wat werd er verbrand, … Het grootste gevaar voor de mens zijn de kleinste partikels die hierbij vrijkomen. Deze komen immers veel dieper in het lichaam terecht en kunnen dus meer schade berokkenen.

ACV Defensie bleef niet bij de pakken zitten en ging op onderzoek uit. Onze contactpersonen analyseerden de metingen die werden gedaan door Defensie en door andere naties. Hieruit blijkt dat ...

Lees meer...

 

17 mei 2019 - Personeelsbeleid

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de concurrentie zeer groot is en dat elke werkgever maatregelen zal moeten nemen om de aantrekkelijkheid als werkgever naar voor te schuiven. De beste reclame is hierbij de mond aan mond reclame. Dit houdt echter in dat elke militair zijn job promoot. Maar dit kan je enkel bekomen als elke militair tevreden is over zijn job inhoud, zijn leefomstandigheden en zijn statuut. Met andere woorden: “het verbeteren van de arbeidsomstandigheden draagt rechtstreeks bij aan het imago van aantrekkelijke werkgever”.

Het verbeteren van arbeidsvoorwaardelijke elementen in zowel professionele als sociale omstandigheden zijn hierbij noodzakelijk. We spreken hier bijvoorbeeld over ...

Lees meer...

 

15 mei 2019 - Verloning

Naast een eenmalige lineaire verhoging van 1%, dateren de eindweddenbarema’s van de militairen van 1994. De uitgevoerde wijzigingen in 2003 was een herschikking van de tussentijdse verhogingen en hadden geen invloed op de eindwedden. We kunnen dus stellen dat, behalve een eenmalige lineaire verhoging met 1%, er voor de militairen sinds 1994 geen koopkrachtverhoging heeft plaatsgevonden. (zie onze studie “attractieve verloning van militairen” van maart 2019 – www.acvdefensie.be)

Daarnaast worden toelagen en vergoedingen voor de uitvoering van opdrachten forfaitaire berekening in tijd en in geld waardoor dat militairen goedkope arbeidskrachten worden ...

Lees meer...

 

13 mei 2019 - Work-life balance

Een evenwichtige balance tussen werk en privé wordt één van de uitdagingen van een toekomstige attractieve Defensie. ACV Defensie heeft hierover al verschillende voorstellen ingediend waarvan we hieronder enkele kort toelichten:

  • Beperken van de inzetbaarheid op jaarbasis door regelgeving te ontwikkelen en een maximaal aantal uren inzetbaarheid van militairen vast te leggen.
  • Telewerk, thuiswerk en satellietwerken als standaard voorzien voor de functies die voor deze arbeidsmogelijkheden in aanmerking komen.
  • Ruime en flexibele glijtijden  …

Lees meer...

 

10 mei 2019 - Woon-werkverkeer

Verplaatsingskosten nemen een steeds grotere hap uit het gezinsinkomen van de militair. Veelal nemen ze proporties aan die de gemotiveerde militair toch aanzet om een andere job te zoeken, dichter bij de woning. De huidige mutatiepolitiek van Defensie versterkt dit enkel. De individuele militair wordt in de huidige besparingsfobie het slachtoffer van genomen beslissingen door lokale militaire overheden. Flexibel werken, ruime keuze aan arbeidstijden komen meer en meer op de helling te staan terwijl deze net antwoord kunnen bieden. Eco-mobiliteitsprojecten worden opgedoekt. ACV Defensie vraagt dan ook om prioriteit te geven aan de uitwerking van een mobiliteitsconcept. Hierbij moet de focus worden gelegd op het beperken van de reistijd door:

Lees meer...

 

8 mei 2019 - Investeringen in infrastructuur.

De infrastructuur van Defensie is grotendeels verouderd en wordt al decennialang verwaarloosd. Er dienen dringend onderhouds- en verfraaiingswerken te worden uitgevoerd om de leefomstandigheden van het militair personeel op te krikken.

De komende jaren zullen serieuze inspanningen moeten worden geleverd om de verouderde gebouwen naar de nieuwe normen, onder meer in het domein van de duurzaamheid te realiseren. Middelen voorzien voor nutsvoorzieningen (water, stookolie, elektriciteit en gas) moeten zorgen voor de verduurzaming van de infrastructuur.

Lees meer...

 

6 mei - Stakingsrecht - syndicaal overleg

Het ongenoegen bij de militair over de inkrimping van zijn statuut (zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de pensioenleeftijd, de ziektedagen en de lichamelijke ongeschiktheid) is de laatste jaren zo gegroeid dat de militair in deze legislatuur al twee maal op straat kwam. Telkens gebruikte hij een vrije dag om zijn stem te kunnen laten horen, want stakingsrecht is hem niet gegund.

De beperking van het stakingsrecht is voorzien in het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) en de uitgebreide rechtspraak hieromtrent aanvaardt een uitzondering wanneer de nationale wet voorziet in het legaliteitsbeginsel, legitimiteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel. ...

Lees meer...

 

4 maart 2019 - Nood aan een attractieve verloning van militairen !

Attractiviteit van het militaire beroep

De attractiviteit van het militaire beroep is het geheel aan arbeidsvoorwaarden en omstandigheden die worden genomen om het beroep aantrekkelijk te maken. Deze arbeidsvoorwaarden vindt men enerzijds terug in het statuut van de militair, zoals het verloningsbeleid, zoals de verlofregelingen en de dienstprestaties, de loopbaanmogelijkheden, … enz. En anderzijds vinden we binnen het welzijnsdomein aspecten terug die de aantrekkelijkheid van het militaire beroep zouden moeten waarborgen. Het gaat hier onder andere over een in evenwicht zijnde work-life balance, over de af te leggen afstand om zich naar de werkplaats te begeven, over een zinvol takenpakket en een goede werklastverdeling, maar evenzeer ook over aangename werkplaatsen die voldoen aan de algemene welzijnsnormen.

Lees meer...