Info DKV Assistance

Logo DKV

DKV Algemeen 

De hospitalisatieverzekering van Defensie is sinds 1 januari 2010 overgeschakeld naar het IS+ plan van DKV.

De premies die hiervoor aangerekend worden zijn gunstig, deels omdat het remgeld door Defensie kan gedragen worden indien men zich laat doorverwijzen naar de burgersector door een Mil of een aangenomen arts. De doorverwijzing is alleen van toepassing voor het personeelslid, niet voor zijn familieleden.

De militaire of aangenomen arts stelt hiervoor een Mod Transfer op bestemd voor de Sectie Medische Tarificatie ( BFA-M ).

Zie Nota MITS HRG-A/M 10-00461855 van 29 Jul 10

 • Overmaken van wijzigingen van de administratieve toestanden van hoofd- en onderverzekerde
  Msg MITS HRG-A/M 10-00731334 van 06 Dec 10

 • Aansluiting van het Pers behorend tot het statuut “Vrijwillige militaire inzet” (EVMI)
  De militairen met het statuut van EVMI en de kandidaten voor het statuut EVMI zijn militairen van het actief kader.
  Ze zijn dus potentiële kandidaten verzekerde van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en dat met ingang van de indiensttreding.
  Dientengevolge kunnen zij evenals hun gezinsleden aanspraak maken op aansluiting bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie vanaf hun indiensttredingen dit aan dezelfde voorwaarden als de andere personeelsleden.
  Nota HRG-A/M-MITS :10-00609181

Aangepast contract hospitalisatieverzekering

Defensie biedt sinds 2001 aan elk personeelslid de mogelijkheid tot een gratis hospitalisatie verzekering aan.

Om een betere service te leveren aan het personeel heeft MOD beslist om over te stappen naar de formule IS+ van DKV, die een aantal voordelen biedt in vergelijking met het huidigecontract :

 • een betere dekking met globale terugbetaling aan 100% (na tussenkomst mutualiteit), indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt krijgt u toch nog 50% terugbetaald (nu niets)
 • Ook de ambulante kosten, in de 30 dagen voor en de 90 dagen na de hospitalisatie, en die rechtstreeks hiermee in verband staan , worden, na tussenkomst van de mutualiteit 100% terugbetaald. Indiende mutualiteit niet tussenkomt, wordt toch nog 50% terugbetaald. Er is een onbeperkte dekking voor alle ambulante kosten ingevolge een zware ziekte.
 • Gebruik van de Medi-Card : De Medi-Card zorgt ervoor dat bij hospitalisatie de financiële afhandeling van het dossier rechtstreeks tussen DKV en het ziekenhuis gebeurt. U dient geen voorschottenmeer te betalen, de administratieve formaliteiten worden tot een minimum herleid en u hebt de zekerheid dat DKV de factuur zal betalen, ongeacht de gekozen zorgverstrekker of het gekozen kamertype. Opgelet: er is een franchise bij gebruik éénpersoonskamer(eenmalig per jaar per verzekerde te betalen). Deze wordt, samen met de niet medische kosten (huur tv, gebruik telefoon,…) door de verzekeraar bij u teruggevorderd.

De aansluitingsvoorwaarden:

 1. Alle verzekerden, die aangesloten zijn binnen het groepscontract van Defensie op 31 december 2009, gaan automatisch over naar het nieuwe groepscontractIS+. Zij hoeven hiervoor geen enkele actie te ondernemen. Wie niet wil overgaan naar het IS+ plan kan zich uit de groepsverzekering uitschrijven door middel van een wijzigingsformulier, dat ASAP via de ASE naar HRG-A/M/AH moet overgemaakt worden.
 2. Indien je op 1 januari 2010 nog niet aangesloten bent bij het groepscontract van Defensie en je niet beschikt over een gelijkwaardige polis bij eenandere maatschappij kan je je nog tot 30 juni 2010 zonder wachttijd aansluiten. Dit geldt eveneens voor diegenen waarvoor de waarborg al eens geweigerd werd om medische redenen of wegens het niet aanleveren van gevraagde medische informatie.
 3. Na 30 juni 2010 gelden voor personeelsleden die al in dienst waren vóór 1 januari 2010 en nog nooit geweigerd werden volgende voorwaarden : o voor wie jonger is dan 32 op 31 december 2009 : je kan je inschrijven tot de leeftijd van 35 jaar. Er is dan wel een wachttijd wegens laattijdige aansluitingvan 13 maanden voorzien. o voor wie 32 jaar of ouder is op 31 december 2009 : je kan je inschrijven tot 31 december 2012. Er is dan wel een wachttijd wegens laattijdige aansluitingvan 13 maanden voorzien.
 4. Personeel dat na 1 januari 2010 in dienst treedt, heeft geen wachttijd indien zij aansluiten binnen de drie maanden na de indiensttreding. Sluit je lateraan (tot max 35 jaar) dan is er een wachttijd van 13 maanden.
 5. Personeelsleden die beschikken over een gelijkwaardige polis tot de dag van aansluiting bij het IS+ plan, kunnen ten allen tijde (dus ook na de leeftijdvan 35 jaar) aansluiten indien er geen onderbreking is tussen beide overeenkomsten.

POC: HRA-E/M/HI (9-6321-32603)

DKV Assistance

 • DKV Assistance voorziet in bijstand tijdens een hospitalisatie in het buitenland.
 • Voor het Pers tewerkgesteld in België is het buitenland ieder land buiten België. Voor het Pers in vaste dienst in het buitenland zijn dit alle landen behalve het land waar ze gedetacheerd zijnen België.
 • Uitsluitend voor privé-reizen, dus niet te gebruiken tijdens dienstreizen ! Deze bijstand vervangt HELEMAAL NIET de normale reisbijstandsverzekeringen !!
 • U dient minimum 1 nacht gehospitaliseerd te worden alvorens deze bijstand tussenkomt.
  UITZONDERING : ski-ongevallen OP DE PISTE
 • Er is een wereldwijde dekking
 • 24/24 Hr permanentie
 • U dient binnen de 24 Hr contact op te nemen met DKV Assistance op nr 02/230.31.32 Dit nummer staat vermeld op de achterzijde van uw medi-card.
 • DKV doet de opvolging van uw opname, eventuele repatriëring naar Belgie, E.U. landen of Zwitserland (alleen voor de hoofdverzekerde en zijn vergezellende onderverzekerden, NIET voor andere personen,uw voertuig,... )

De gewaarborgde prestaties in het buitenland, voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen niet worden toegekend in de volgende omstandigheden: uitsluitingen en uitzonderlijke omstandigheden.

Uitsluitingen en uitzonderlijke omstandigheden

De gewaarborgde prestaties in het buitenland, voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen niet worden toegekend in de volgende omstandigheden :

Uitsluitingen :

 • Alle lichamelijke letsels of ziektes die niet vastgesteld en gediagnosticeerd werden door een geneesheer
 • Depressieve toestanden, geestesziekten, psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen behalve indien het gaat over een eerste manifestatie.
 • Beoefening van gevaarlijke sporten (zoals niet limitatief opgesomd : bobslee, berg- en rotsbeklimming, autowedstrijden, snelheidswedstrijden, raids in het algemeen, rafting, kanoën, benjispringen, skispringen, skiën buiten de skipistes, deltavliegen, parapente en parachutespringen in het algemeen)
 • Repatriëring van begunstigden met lichte verwondingen of ziekte, die ter plaatse kunnen worden behandeld en die deze personen niet verhinderen om hun verblijf in het buitenland voort te zetten.
 • Onkosten voor kuren, massages, fysiotherapie en inenting
 • De zwangerschap van meer dan 28 weken voor vliegtuigreizen, met uitzondering van deze waarvoor een schriftelijke goedkeuring werd verleend door de (behandelende) gynaecoloog en bevestigd door de geneesheer van betrokken luchtvaartmaatschappij ( en dit met het oog op het welzijn van de moeder en het ongeboren kind).
 • Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en prothesen in het algemeen
 • Behandelingen die niet door het Belgisch RIZIV worden vergoed, tenzij dit valt onder de contractuele voorwaarden van de ziektekostenverzekering die de begunstigde heeft bij DKV
 • Medische onkosten in het land van de woonplaats, zelfs indien ze voortvloeien uit een ziekte of ongeval opgelopen in het buitenland.
 • Misdaad, poging tot misdaad of misdrijf, zelfmoord, zelfmoordpoging en alle opzettelijke daden gesteld door de begunstigde.
 • De kosten van een medische check-up
 • Esthetische en homeopathische behandelingen, alsook behandelingen inzake dieet en acupunctuur.
 • Geregeld terugkerende controle- en observatieonderzoeken.

Uitzonderlijke omstandigheden :

 • Bij ongevallen die plaatsvonden buiten de geldigheidsperiode
 • Bij gebruik van verdovende of opwekkende middelen, bij overmatig gebruik van geneesmiddelen (tenzij op doktersvoorschrift), bij alcoholmisbruik of bij gebruik van wapens.
 • Bij deelname aan weddenschappen of vechtpartijen, behalve in geval van wettige en erkende zelfverdediging.
 • Bij elke prestatie die geweigerd wordt door de begunstigde, of die niet door DKV Assistance georganiseerd of toegestaan wordt.
 • Bij elke gebeurtenis die zich na de eerste drie maanden verblijf in het buitenland voordoet.
 • Bij alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit activiteiten van luchtvaart, in andere omstandigheden dan als betalend passagier van een meermotorig toestel voor personenvervoer dat daarvoor is ontworpen en daartoe een vergunning heeft.
 • Bij alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke, kwaadwillige en onrechtmatige daden.
 • Bij alle kosten die niet uitdrukkelijk worden voorzien in de huidige bepalingen en voorwaarden.
 • Bij alle opsporings- en bergingskosten tot op het moment van een plaatselijk vervoer.